Thuum.org

A community for the dragon language of The Elder Scrolls V: Skyrim

Thuum.org

A community for the dragon language of The Elder Scrolls V: Skyrim

Each
(adjective) Enook

Eager
(adjective) Frin

Eagerness
(noun) Frin

Eagle
(noun) Okriim

Ear
(noun) Honiir

Earl
(noun) Maljun

Earlier
(adjective) Usliik

Early
(adjective) Vath

Earn
(verb) Lask

Earnest
(adjective) Wiistel

Earnestness
(noun) Wiistelom

Earth
(noun) Gol

Earthbound
(adjective) Goltgro

Earthly
(adjective) Leinuv, Goluv

Earthquake
(noun) Reinsegol

Earthworm
(noun) Golir

Ease
(noun) Forveyk

Ease
(verb) Lumvit

Easiness
(noun) Forveyk

East
(noun) Jer

Easterly
(adjective) Jeruv

Eastern
(adjective) Jeruv

Easy
(adjective) Vahk

Eat
(verb) Naak

Eaten
(adjective) Naako

Eater
(noun) Naakin

Eavesdrop
(verb) Girvolaan

Eavesdropper
(verb) Girvolaan

Ebony
(noun) Vugel

Eccentric
(adjective) Zurun

Echelon
(noun) Leyk

Echo
(noun) Niirah

Eclipse
(noun) Vulok

Economic
(adjective) Yuldikuv

Economics
(noun) Yuldik, Yuldikah

Economy
(noun) Yuldik

Ecstasy
(noun) Lotjiik

Ecstatic
(adjective) Lotjiik

Ectoplasm
(noun) Gaafreyziin

Edge
(noun) Kes

Edgy
(adjective) Balkus

Edible
(adjective) Visnaak

Edit
(verb) Rediirah

Edition
(noun) Rediirend

Educate
(verb) Delah

Educator
(noun) Delahiik

Eel
(noun) Lomvith

Eerie
(adjective) Kasiil

Effect
(noun) Droz

Effective
(adjective) Drozaal

Effigy
(noun) Fotiid

Effort
(noun) Grav

Effortful
(adjective) Zograv

Effortfully
(adverb) Zogravaar

Effortless
(adjective) Gravnu

Egg
(noun) Klur

Eight
(noun) Thiik

Either
(conjunction) Ahney

Eject
(verb) Funol

Elaborate
(verb) Taavoz

Elate
(verb) Genaz

Elbow
(noun) Bru

Elder
(adjective) Zuwuth

Elder Scroll
(noun) Kel

Elect
(verb) Volkon

Election
(noun) Volkonend

Electrum
(noun) Zilfyuld

Elegy
(noun) Sokeikahriil

Element
(noun) Verin

Elemental
(noun) Verinrii

Elephant
(noun) Aalzon

Elevate
(verb) Gelok

Elevation
(noun) Lokom

Elf
(noun) Fahliil, Slaag

Elicit
(verb) Drunkoros

Eliminate
(verb) Pahsaan

Elite
(noun) Pruzeim

Elixir
(noun) Galgur

Elk
(noun) Legaar

Ellipse
(noun) Beznan

Ellipsoid
(noun) Beznaneyd

Elliptical
(adjective) Beznanus

Elm
(noun) Ulm

Elope
(verb) Weltir

Eloquence
(noun) Bovun

Eloquent
(adjective) Bovun

Else
(adverb) Voz

Elsewhere
(adverb) Ahstaadvoz

Elsweyr
(noun) Kaasendaar

Elude
(verb) Vudoz

Elusive
(adjective) Motmahus

Elven
(adjective) Fahliiluv

Elves
(noun) Fahliil

Elvish
(adjective) Fahliiluv

Embalm
(verb) Zahnirnaas

Embalming
(verb) Zahnirnaas

Embark
(verb) Bokur

Embarrass
(verb) Paakmey

Ember
(noun) Enkii

Emblem
(noun) Sileyz

Embodiment
(noun) Kopraanzii

Embolden
(verb) Gekrin

Emboss
(verb) Aathrok

Embossment
(noun) Juskov

Embrace
(verb) Mahlov

Emerald
(noun) Faziigolz

Emerge
(verb) Meyzah

Emergency
(noun) Faastiid

Emote
(verb) Noor

Emotion
(noun) Noorend

Emotional
(adjective) Noorendaal

Emotionless
(adjective) Voniir

Empathy
(noun) Ofunsil

Emperor
(noun) Ulokuun

Emphasis
(verb) Feinrolt

Emphasize
(verb) Feinrolt

Empire
(noun) Lokoltei

Employ
(verb) Ahmil

Employee
(noun) Ahmilaat

Employer
(noun) Ahmiliik

Empower
(verb) Gronsuleyk

Empress
(noun) Ulokuun

Emptiness
(noun) Zahraanom

Empty
(verb) Zahraan

Enable
(verb) Vos

Enchant
(verb) Gelah

Enchanted
(adjective) Gelahaan

Enchanter
(noun) Gelahiik

Enchantment
(noun) Gelahuz

Encircle
(verb) Gekenlok

Encounter
(verb) Korost

Encourage
(verb) Gekrin

Encouragement
(noun) Gekrintiil

Encrusted
(adjective) Gedaputlaan

Encyclopedia
(noun) Deysemindah

End
(noun) Oblaan

End Times
(noun) Dinoksetiid

Endanger
(verb) Verut

Endearing
(adjective) Qiib

Endeavor
(verb) Vergrav

Endurable
(adjective) Visgrolah

Endurance
(noun) Grolah

Endure
(verb) Grolah

Enduring
(adjective) Lotiid

Enemy
(noun) Hokoron, Paal

Enemy
(adjective) Paalus

Energetic
(adjective) Zoglimrel

Energy
(noun) Glimrel

Enervate
(verb) Gelaag

Enforce
(verb) Uthaarn

Enforcer
(noun) Uthaarniik

Engage
(verb) Driik

Engaged
(adjective) Ofir

English
(adjective) Sarodaaluv

Engulf
(verb) Dunaak

Enigma
(noun) Digoliik

Enjoy
(verb) Kovir

Enjoyable
(adjective) Zolaaf

Enlarge
(verb) Gesaak

Enlighten
(verb) Onikiv

Enlightenment
(noun) Onikiv

Enlist
(verb) Zahvraan

Enliven
(verb) Genaz

Enormous
(adjective) Hotus

Enough
(adverb) Ganog

Enrage
(verb) Gerahgol

Enrich
(verb) Gesaavir

Enslave
(verb) Imaar

Enslaved
(adjective) Imaaraan

Ensnare
(verb) Horvutah

Ensorcel
(verb) Gelah

Ensue
(verb) Mindun

Enter
(verb) Haav

Entertain
(verb) Ofanjiik

Enthrall
(verb) Vahnuk

Enthusiasm
(noun) Forokir

Enthusiastic
(adjective) Forokiraal, Forokiraal

Entire
(adjective) Ulaan

Entitlement
(noun) Qaar

Entity
(noun) Nahlii

Entomb
(verb) Geqoth

Entrance
(noun) Havaat

Entry
(noun) Havaat

Envelop
(verb) Gekenlok

Environment
(noun) Gekenlokin

Envoy
(noun) Norzaar

Envy
(verb) Miizun

Ephemeral
(adjective) Frul

Epic
(noun) Kahriil

Epic
(adjective) Kahrun

Epidemic
(noun) Urikras

Epithet
(noun) Tet

Epitome
(noun) Pruzeim

Equal
(adjective) Rinid

Equalism
(noun) Rinidun

Equalize
(verb) Gerinid

Equinox
(noun) Rosul

Equip
(verb) Ket

Equipment
(noun) Ketak

Equipped
(adjective) Ketaan

Equivalent
(adjective) Med-Zeymah

Era
(noun) Feln

Erasable
(adjective) Visaagis

Erase
(verb) Aagis

Ergo
(adverb) Drus

Erode
(verb) Ahtiid

Erosion
(noun) Ahtiid

Erotic
(adjective) Eliiruk

Err
(verb) Tozein

Errand
(noun) Ahsod

Error
(noun) Tozein

Ersatz
(adjective) Oris

Erupt
(verb) Yolein

Eruption
(verb) Yolein

Escape
(verb) Filok

Escort
(verb) Aakit

Especially
(adverb) Suranmiik

Essence
(noun) Rii

Essential
(adjective) Riilgaar

Establish
(verb) Rund

Estate
(noun) Hofnaar

Esteem
(verb) Balaas

Estimate
(verb) Suz

Estrange
(verb) Dahtiris

Estuary
(noun) Jotserath

Et'ada
(noun) Diistzii

Etcetera
(adverb) Fosreyzan

Eternal
(adjective) Unahzaal, Unslaad

Eternity
(noun) Ul

Ethereal
(adjective) Feimaan

Ethic
(noun) Greyziik

Ethical
(adjective) Greyz

Etiquette
(noun) Prudaaven

Euthanasia
(noun) Kriilaanthuz

Evacuate
(verb) Filokrah

Evaporate
(verb) Kriilom

Even
(adverb) Orin

Even
(adjective) Yel

Evening
(noun) Avond

Evening Star
(noun) Vulonfil

Event
(noun) Korosend

Ever
(adverb) Alun

Everlasting
(adverb) Unslaar

Everlastingly
(adverb) Unslaar

Evermore
(adverb) Unslaar

Every
(adjective) Enook

Everybody
(noun) Pah

Everyone
(pronoun) Pah

Everything
(adjective) Pah

Everything
(noun) Lein

Everywhere
(adverb) Enookstaad

Evidence
(noun) Giwahdil

Evil
(adjective) Vokul

Evilness
(noun) Vokulom

Eviscerate
(verb) Veyko

Evolution
(noun) Jahfir

Evolve
(verb) Jahfir

Exact
(adjective) Wahzaal

Exactness
(noun) Wahzaalom

Exalt
(verb) Nonvaal

Example
(noun) Giwahdaal

Excavate
(verb) Vodeyto

Exceed
(verb) Bovortii

Excellence
(noun) Studaar

Excellency
(noun) Studaariik

Excellent
(adjective) Studen

Except
(preposition) Namas

Exceptional
(adjective) Ahdinaak

Excess
(noun) Povaar

Excessive
(adjective) Povortii

Exchange
(verb) Ofanix

Exchange
(noun) Kothrakaas

Excitation
(noun) Sotiivend

Excite
(verb) Sotiiv

Excitement
(noun) Sotiivend

Exclaim
(verb) Saagtir

Exclude
(verb) Voraavut

Excrement
(noun) Draafraan

Excuse
(verb) Sahvol

Excuse
(noun) Sahviir

Execute
(verb) Kriinuth, Druth

Execution
(verb) Kriinuth

Executioner
(noun) Kriiduth

Exemplar
(noun) Pruzeim

Exercise
(verb) Delahmul

Exhale
(verb) Tirsum

Exhaust
(verb) Gelaag

Exhibit
(verb) Ahkoraav

Exhibition
(noun) Ahkoraav

Exhume
(verb) Vodeyto

Exiguous
(adjective) Malaas

Exile
(verb) Fustiroz

Exist
(verb) Ahkos

Existence
(noun) Ahkos

Exit
(verb) Lif

Exit
(noun) Lif

Exorable
(adjective) Visaakrot

Exorcise
(verb) Goveyzii

Exorcism
(verb) Goveyzii

Exoskeleton
(noun) Qahseqeth

Expand
(verb) Gesaak

Expect
(verb) Zent

Expectant
(adjective) Zentaal

Expel
(verb) Fustir, Fusond

Expendable
(noun) Visoben

Expense
(noun) Oben

Expensive
(adjective) Obenaal

Experience
(verb) Seirak

Experiment
(noun) Gorvahzen

Expert
(noun) Prulos

Explain
(verb) Gelaar

Explanation
(noun) Gelaarend

Explode
(verb) Kaag

Exploit
(noun) Sod

Explore
(verb) Rovit

Explorer
(noun) Roviik

Explosion
(noun) Kaagend

Explosive
(adjective) Kaaguv

Export
(verb) Tirstaal

Expose
(verb) Gemindok

Exquisite
(adjective) Hiraas

Extant
(adjective) Laasagos

Extend
(verb) Gesaak

Extermination
(noun) Pahkriivah

Extinct
(adjective) Frondinok

Extinction
(adjective) Frondinok

Extinguish
(verb) Evenaar

Extinguisher
(noun) Kruniik

Extra
(adverb) Siizuk

Extract
(verb) Sovitah

Extraordinary
(adjective) Vortiilok

Extreme
(adjective) Zogut

Extremist
(noun) Zogutiik

Eye
(noun) Miin

Eyeball
(noun) Miin-Ner

Eyebrow
(noun) Avokmiin

Eyelash
(noun) Miinom

Eyelid
(noun) Miinspaan

Eyes
(noun) Miin