Thuum.org

A community for the dragon language of The Elder Scrolls V: Skyrim

Thuum.org

A community for the dragon language of The Elder Scrolls V: Skyrim

Dictionary

Aak
/ɑk/ (Verbe )

v. guider
n. guide; guidage

Aan
/ɑn/ (Nom)

n. esclave

Aan
/ɑn/ (Article)

art. un, une

Ag
/æg, ɑg/ (Verbe)

v. brûler
n. brûlure, incinération, le fait de brûler

Ah
/ɑ/ (Nom)

n. chasseur

Ahmul
/ˈɑ mul/ (Nom)

n. mari

Ahraan
/əˈrɑn, əxˈrɑn/ (Verbe)

v. blesser
n. blessure, plaie

Ahrk
/ɑrk/ (Conjonction )

conj. et

Ahrol
/əˈrol/ (Nom)

n. colline

Ahroldan
/əˈrol dæn/ (Nom)

n. H’roldan, nom de lieu

Ahrolsedovah
/əˌrol sɛˈdo və/ (Nom)

n. Blancherive, lit. ‘colline du dragon'

Alok-Dilon
/ˌæ lokˈdi lon/ (Nom)

n. nécromancie

Am
/æm/ (Nom)

n. lion

Amativ
/ˈæm əˌtiv, ˈɑm əˌtiv/ (Adverbe)

adv. vers l'avant, en avant, de l'avant

Atmora
/ˈæt mo rə/ (Nom)

n. Atmora

Aus
/aʊs/ (Verbe)

v. souffrir
n. souffrance